E-ISSN 2667-6540
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE (IJABES) - IJABES: 3 (2)
Volume: 3  Issue: 2 - 2021
EXPERIMENTAL RESEARCH
1.Viola L. (vıolaceae) generation in thrace region
Müge KOÇ, Feruzan Dane
doi: 10.5505/ijabes.2021.29392  Pages 18 - 20
Bu çalışmada Trakya’da yayılış gösteren Viola L. türleri morfolojik ve korolojik olarak incelenmiştir. Trakya Üniversitesi (EDTU) herbaryumunda kayıtlı olan Trakya’da yayılış gösteren Viola türlerine ait örnekler incelenmiş ve Davis’in Türkiye Florasına göre teşhis edilmiştir [3]. Ayrıca Davis’in Türkiye Florasında‘’Flora of Turkey and The East Aegean Island’’ adlı eserin 1. cildi olmak üzere, Türkiye Bitkileri Veri Servisi’nden (TUBİVES) yararlanılarak coğrafi dağılım sorgulaması yapıldı [10]. Trakya’da varlığı belirtilen Viola cinsine ait türlerde bu çalışma kapsamına alındı. Tubives’te ki Viola cinsine ait lokalite bilgileride incelendi. Örneklerin toplandığı lokaliteler haritada işaretlenmiştir.
In this study, Viola L. species spreading in European Turkey were examined morphologically and chorologically. Samples of Viola species registered in the herbarium of Trakya University (EDTU) were examined and identified according to the Flora of Turkey of Davis. In addition, the geographical distribution query was made using the Plants of Turkey Data Service (TUBIVES), the first volume of Davis's "Flora of Turkey and The East Aegean Island" [3] in Flora of Turkey [10]. Species belonging to the genus Viola, whose existence was stated in Thrace, were included in this study. The locality information of the Viola genus in Tubives was also examined. Locations where samples are collected are marked on the map.

REVIEW ARTICLE
2.Sebzelerdeki Helmint Yumurtalarının Varlığı ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi
Dilek Keskin, SEVİL Toroğlu, Meral Yılmaz, Fatma Akyurt
doi: 10.5505/ijabes.2021.57966  Pages 21 - 25
Helmint, solucan anlamına gelen genel bir terimdir ve çeşitli organizma gruplarına sahiptirler. İnsan sağlığıyla ilgili gruplar, genel dış şekillerine ve yaşadıkları konak organa göre ayrılır. Spesific sınıflandırma, yumurta, larva ve yetişkin aşamalarının dış ve iç morfolojisine dayanmaktadır. Helmintler yumurta, larva (juvenil) ve yetişkin aşamalarında gelişir. Enterobius, Ascaris, Ancylostoma, Trichuris ve Strongyloides gibi bazı bağırsak helmint cinsleri özellikle gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yeşil yapraklı sebzelerde; Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Echinococcus granulosus yumurtaları Türkiye’de rastlanırken, Taenia solium ve Diphyllobothrium latum yumurtaları Türkiye’de insanlarda rastlanmamıştır. Tanı, helmintlerin yumurta yapısına göre konulabilir. Helmintler, insan vücuduna su, sebze ve toprakla girerler. İnsanların kan, karaciğer, deri, beyin gibi organ ve dokularına yerleşerek asemptomatik enfeksiyonlarına neden olurlar (asemptomatik bir enfeksiyonda, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcıdır ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermez). Helmintler gelişmemiş ülkelerde arıtılmamış atık suların tarımda sulama amaçlı kullanıldığı yerlerde yaygın olarak görülmektedir. Helmint yumurtalarından korunmak için sebzelerin bol suyla yıkanması ve arıtılmış su kullanılması gerekmektedir. Helmint tedavisinde Mebendazol, albendazol, pirantelpamoat gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Bu derlemede, insan sağlığı açısından önem arz eden helmint yumurtaların sebzelere (marul, maydanoz, ıspanak, yeşil yapraklılar) nasıl bulaştığı ve insan sağlığına olan etkileri hakkında bilgiler verilmiştir.
Helminth is a general term meaning worm and a very heterogeneous group of organisms. The human health relevant groups are separated according to their general external shape and the host organ they inhabit. The specific classification is based on the external and internal morphology of egg, larval, and adult stages. Helminths form through egg, larval (juvenile), and adult phase. Some of intestinal helminth genus like Enterobius, Ascaris, Ancylostoma, Trichuris and Strongyloides affect human health adversely, especially in developing countries. In green leafy vegetables; while Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura Echinococcus granulosus eggs were found in Turkey, Taenia solium and Diphyllobothrium latum eggs were not observed in humans in Turkey. The diagnosis can be made according to egg’s structure of helminths. Helminths enter the human body with water, vegetables and soil. They cause asymptomatic infections by settling in human organs and tissues such as blood, liver, skin, brain (in an asymptomatic infection, a patient is a carrier of the disease microbe or does not show signs of the disease). Helminths are common in underdeveloped countries where untreated wastewater is used for irrigation purposes in agriculture. In order to be protected from helmite eggs, it is necessary to wash the vegetables with plenty of water and use purified water. Medicines such as Mebendazole, albendazole, and pyrantelpamoate drugs are used in the treatment of helminth. In this review, information is given about how helminth eggs, which are important for human health, contaminate vegetables (lettuce, parsley, spinach, green leafy vegetables) and their effects on human health.

ORIGINAL RESEARCH
3.Preliminary Study on Determination of Ephemeroptera Species of Dağdere-Manisa (Kayacık River)
Tuğrul Öntürk
doi: 10.5505/ijabes.2021.32932  Pages 26 - 27
Kayacık Çayı üzerinde daha önceden belirlenmiş olan 7 istasyondan 2019 yılında bentoz örnekleri alınmıştır. Örnekler kepçe yardımıyla toplanmış ve yukarıdan aşağıya sıralanmış 30, 60, 80 mesh göz aralıklı eleklerde elenmiştir. Çalışma sonucunda Ephemeroptera’dan 8 takson belirlenmiştir.
Benthos samples were taken from 7 previously determined stations on Kayacık Stream in 2019. The samples were collected with the help of a scoop and sieved in 30, 60, 80 mesh sieves arranged from top to bottom. As a result of the study, 8 taxa from Ephemeroptera were determined.

LookUs & Online Makale