E-ISSN 2667-6540
Volume : 6 Issue : 1 Year :


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Antimicrobial activity, cg/ms analysis and cytotoxıc potential of essential oil of bergamot (citrus bergamia risso et poiteau) peel [IJABES]
IJABES. 2024; 6(1): 1-13 | DOI: 10.5505/ijabes.2024.35220

Antimicrobial activity, cg/ms analysis and cytotoxıc potential of essential oil of bergamot (citrus bergamia risso et poiteau) peel

Dilek Keskin1, Nur Ceyhan Güvensen2, Mehlika Alper3, Hatice Güneş4
1Ege University, Tire Kutsan Vocational High School, Food Technology Program, İzmir, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Sciences, Department of Molecular Biology and Genetics, Muğla, Turkey
3Aydın Adnan Menderes University, Köşk Vocational High School, Aydın, Turkey
4Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Sciences, Department of Biology Muğla, Turkey

In this study, bergamut (Citrus bergamia Risso et Poiteau) essential oil (BEO) extracted from bergamut peel was examined for antimicrobial effects, volatile compounds, and cytotoxic properties against certain cancer cell lines. Disc diffusion and microdilution methods were orderly used to determine antimicrobial and the minimum inhibitory concentration (MIC) values of BEO. Cytotoxic activity was revealed using MTT assay. Among the six bacteria tested, only Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus showed the highest antimicrobial activity, in comparision with erytromycin and ampicilline positive controls. BEO exhibited antimicrobial activity against Candida albicans as well. In addition, MIC value was only observed for Escherichia coli (8 mg/ml) and C. albicans (1.6 mg/ml). The GC/MS analyses showed the presence of 18 compounds in BEO. The main constituents were found to be linalool (46.58%), limonene (22.32%) and linalyl acetate (15.46%). BEO at 0.06% resulted in different cytotoxicities against MCF-7 (85%), A549 (78%) and HeLa (70%) cells.Jurkat cells were more resistant against BEO because only 38% cytotoxicity was observed at the same concentration of BEO. In conclusion, BEO from Turkey has potential source of active compounds for development of therapeutic and preventive strategies as well as cancer disease.

Keywords: bergamia, essential, oil, antimicrobial, activity

Bergamot (cıtrus bergamia risso et poiteau) kabuklarının antimicrobial aktivite, cg/ms analizi ve sitotoksik potansiyeli

Dilek Keskin1, Nur Ceyhan Güvensen2, Mehlika Alper3, Hatice Güneş4
1Ege University, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Program, İzmir, Turkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Universitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Muğla, Turkey
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu, Aydın
4Muğla Sıtkı Koçman Universitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Muğla, Turkey

Bu çalışmada, bergamut kabuğundan ekstrakte edilen bergamut (Citrus bergamia Risso et Poiteau) esansiyel yağının (BEO), bazı kanser hücre hatlarına karşı antimikrobiyal etkileri, uçucu bileşikleri ve sitotoksik özellikleri açısından incelenmiştir. BEO'nun antimikrobiyal ve minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerlerini belirlemek için disk difüzyon ve mikrodilüsyon yöntemleri sırayla kullanılmştır. Sitotoksik aktivite MTT tahlili kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Test edilen altı bakteri arasında yalnızca Bacillus subtilis ve Staphylococcus aureus, eritromisin ve ampisilin pozitif kontrolleriyle karşılaştırıldığında en yüksek antimikrobiyal aktiviteyi gösterdi. BEO, Candida albicans'a karşı da antimikrobiyal aktivite sergiledi. Ayrıca MİK değeri sadece Escherichia coli (8 mg/ml) ve C. albicans (1,6 mg/ml) için gözlenmiştir. GC/MS analizleri BEO'da 18 bileşiğin varlığını göstermiştir. Ana bileşenlerin linalool (%46,58), limonen (%22,32) ve linalil asetat (%15,46) olduğu belirlenmiştir. %0,06 BEO, MCF-7 (%85), A549 (%78) ve HeLa (%70) hücrelerine karşı farklı sitotoksisitelerle sonuçlanmıştır. Jurkat hücreleri BEO'ya karşı daha dirençli olduğu çünkü aynı BEO konsantrasyonunda yalnızca %38 sitotoksisite gözlendiği saptanmıştır. Sonuç olarak, Türkiye'den BEO, kanser hastalığının yanı sıra tedavi edici ve önleyici stratejilerin geliştirilmesi için potansiyel aktif bileşik kaynağına sahiptir.

Anahtar Kelimeler: bergamut, esansiyel, yağ, antimikrobiyal, aktivite

Dilek Keskin, Nur Ceyhan Güvensen, Mehlika Alper, Hatice Güneş. Antimicrobial activity, cg/ms analysis and cytotoxıc potential of essential oil of bergamot (citrus bergamia risso et poiteau) peel. IJABES. 2024; 6(1): 1-13

Corresponding Author: Dilek Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale