E-ISSN 2667-6540
Volume : Issue : Year :


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Usage of waste active sludge obtained from a membrane bioreactor system as a low-cost biosorbent for removal of Cu(II) ions [IJABES]
IJABES. 2020; 2(1): 4-8 | DOI: 10.5505/ijabes.2020.22932

Usage of waste active sludge obtained from a membrane bioreactor system as a low-cost biosorbent for removal of Cu(II) ions

Ülküye Dudu Gül, Çağlayan Açıkgoz, Hülya Silah
Bilecik Seyh Edebali University

The aim of this study is to suggest an inexpensive adsorbent. It is also planned to reuse the waste sludge of membrane bioreactor (MBR) system. For this reason, copper biosorption capacity of waste sludge compost of fungal biomass from a membrane bioreactor (MBR) unit was investigated. The effects of pH (2, 4, 6 and 8), contact time (1- 24h) and Cu(II) concentration (9.74 to 98.21 mg/L) were tested at batch scale level experiments. In order to describe the equilibrium isotherms, the Langmuir and Freundlich models were used. Also, kinetic properties were determined as pseudo-first-order and pseudo-second-order models. To determine the functional groups of adsorbent, FTIR analysis was done. The maximum Cu(II) removal occurred as 89.65 % at pH 4. The maximum Cu(II) uptake capacity of adsorbent was found as 14.20 mg/g. The results of this study showed that the dried active sludge, a waste of MBR system, was an efficient and low-cost adsorbent for removal of Cu(II) from industrial effluents.

Keywords: adsorption, Cu(II) removal, waste active sludge, wastewater treatment

Membran Biyoreaktör sistemi Atığı olan Aktif Çamurun M CU (II) İyonlarının Gideriminde Düşük Maliyetli Biyosorbent Olarak Kullanılması

Ülküye Dudu Gül, Çağlayan Açıkgoz, Hülya Silah
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı ucuz bir adsorban önermek ve Membran biyoreaktör (MBR) sisteminin atık çamurunun yeniden kullanılabilirliğini araştırmaktır. Bu nedenle bu çalışmada bir membran biyoreaktör (MBR) ünitesinden mantar biyokütlesinin atık çamur kompostunun bakır biyosorpsiyon kapasitesi araştırıldı. pH (2, 4, 6 ve 8), temas süresi (1-24 saat) ve Cu (II) konsantrasyonunun (9.74 ila 98.21 mg / L) etkileri, laboratuar ölçeği seviyesindeki deneylerde test edildi. Denge izotermlerini tanımlamak için Langmuir ve Freundlich modelleri kullanıldı. Ayrıca kinetik özelliklerin belirlenmesi için yalancı birinci derece ve yalancı ikinci derece modeller kullanılmıştır. Adsorbanın fonksiyonel gruplarını belirlemek için FTIR analizi yapıldı. Maksimum Cu (II) uzaklaştırması pH 4'te % 89.65 olarak gerçekleşmiştir. Adsorbanın maksimum Cu (II) alım kapasitesi 14.20 mg / g olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, bir MBR sisteminin atığı olan kurutulmuş aktif çamurun, Cu (II) 'nin endüstriyel atıksulardan uzaklaştırılması için etkili ve düşük maliyetli bir adsorban olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: adsorpsiyon, Cu (II) giderimi, atık aktif çamur, atık su arıtımı

Ülküye Dudu Gül, Çağlayan Açıkgoz, Hülya Silah. Usage of waste active sludge obtained from a membrane bioreactor system as a low-cost biosorbent for removal of Cu(II) ions. IJABES. 2020; 2(1): 4-8

Corresponding Author: Ülküye Dudu Gül, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale