E-ISSN 2667-6540
Volume : Issue : Year :


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Protectıve Effect Of Carvacrol Against Oxidative Stress Injury in Rats Following Renal Ischemia/Reperfusion [IJABES]
IJABES. 2020; 2(2): 1-6 | DOI: 10.5505/ijabes.2020.07108

Protectıve Effect Of Carvacrol Against Oxidative Stress Injury in Rats Following Renal Ischemia/Reperfusion

Ozlem Gunduz1, Mediha Canbek1, Emre Ceyhan1, Mustafa Uyanoglu1, Hakan Senturk1, Gokhan Bayramoglu2, Güngör Kanbak3, Kazım Kartkaya3, Asegul Oglakci Ilhan3, Ayse Ozmen Yaylaci4
1Department of Biology, Faculty of Science, Eskisehir Osmangazi University, 26480 Eskisehir, Turkey
2Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Health Sciences, Artvin Coruh University, 08000, Artvin, Turkey
3Department of Biochemistry, Faculty of Medicine Eskisehir Osmangazi University, 26480 Eskisehir, Turkey
4Department of Biology, Faculty of Science, Hitit University, 19030 Corum, Turkey

In this study, possible protective effects of carvacrol were investigated against experimental renal ischemia/reperfusion (I/R) injury in rats. Groups are determined as Group I (Control), Group II (I/R+saline), Group III (I/R+olive oil), Group IV (I/R+olive oil+25 mg/kg carvacrol) and Group V (I/R+ olive oil +50 mg/kg carvacrol). After right nephrectomies 45 minutes of ischemia and 24 hours of reperfusion were applied to Group II, III, IV. SOD, CAT and Gpx activities were determined by electrophoresis. BUN, CRE MDA, MPO levels were determined spectrophotometrically. Classical HE staining of renal tissues was performed. Compared with control; SOD, CAT, Gpx activities were increased in all groups. Compared with Group II; SOD, CAT, Gpx activities were decreased gradually and enzyme activities is the lowest in Group V among all groups. Compared to Group IV with Group V; BUN, CRE, MDA, and MPO enzyme activity lowest than in Group V. In the Group V histopathological analyses, It was observed that the injury was significantly decreased. The results of this study have demonstrated that 50 mg/kg dose of carvacrol is more effective than 25 mg/kg dose of carvacrol against renal I/R injury prevention.

Keywords: Renal ischemia/reperfusion, Antioxidant, Carvacrol, Kidney, Reactive oxygen species

Sıçanlarda Renal İskemi/Reperfüzyon Sırasında Oluşan Oksidatif Stres Hasarına Karşı Karvakrolun Olası Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi

Ozlem Gunduz1, Mediha Canbek1, Emre Ceyhan1, Mustafa Uyanoglu1, Hakan Senturk1, Gokhan Bayramoglu2, Güngör Kanbak3, Kazım Kartkaya3, Asegul Oglakci Ilhan3, Ayse Ozmen Yaylaci4
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 26480 Eskisehir, Türkiye
2Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, 08000, Artvin, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 26480 Eskişehir Türkiye
4Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 19030 Çorum Türkiye

Bu çalışmada ratlarda deneysel renal iskemi/reperfüzyon hasarına karşı karvakrolün olası koruyucu etkileri araştırıldı. Gruplar Grup I (kontrol), Grup II (I/R+ SF), Grup III (I/R+ Zeytin yağı), Grup IV (I/R+ zeytin yağı +25 mg/kg karvacrol) ve Grup V (I/R + Zeytin Yağı+ 50 mg/kg karvakrol) olarak belirlendi. Grup II, III ve IV'e sağ nefroktomiden sonra 45 dakika iskemi ve 24 saat reperfüzyon uygulandı. Elektroforez yntemi ile CAT, SOD, Gpx enzim aktiviteleri belirlendi. BUN, CRE, MDA, MPO seviyeleri spektrofotometrik yöntemle belirlendi. böbrek dokularında klasik HE boyama gerçekleştirildi. Kontrol ile karşılaştrıdığında SOD, CAT, Gpx aktiviteleri bütün gruplarda arttı. Grup II ile karşılaştırıldığında SOD, CAT, Gpx seviyeleri dereceli olarak azalır ve enzim aktivitesi Grup V'de en azdır. Grup 5 histopatolojik analizlerinde I/R hasarının önemli oranda azalmıştır. Bu sonuçlara göre renal iskemi/reperfüzyon hasarına karşı karvakrolün 50 mg/kg dozunun, 25 mg/kg dozuna göre daha etkili olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Renal iskemi/reperfüzyon, Antioksidan, Karvakrol, Böbrek, Reaktif Oksijen Türleri

Ozlem Gunduz, Mediha Canbek, Emre Ceyhan, Mustafa Uyanoglu, Hakan Senturk, Gokhan Bayramoglu, Güngör Kanbak, Kazım Kartkaya, Asegul Oglakci Ilhan, Ayse Ozmen Yaylaci. Protectıve Effect Of Carvacrol Against Oxidative Stress Injury in Rats Following Renal Ischemia/Reperfusion. IJABES. 2020; 2(2): 1-6

Corresponding Author: Mediha Canbek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale