E-ISSN 2667-6540


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Comparision of Antibiotic Susceptibility Percentage of Acinetobacter spp. Strains Obtained From Clinical Samples in Muğla, Turkey [IJABES]
IJABES. 2021; 3(1): 6-8 | DOI: 10.5505/ijabes.2021.99608

Comparision of Antibiotic Susceptibility Percentage of Acinetobacter spp. Strains Obtained From Clinical Samples in Muğla, Turkey

Nur Ceyhan Güvensen1, Dilek Keskin2, Funda Sankur3
1Tire Kutsan Vocational School, Ege University
2Köşk Vocational High School, Adnan Menderes University
3Muğla Sıtkı Koçman University Research Hospital

Background: Acinetobacter spp. is a gram negative bacilli and very important hospital environment especially treating of Acinetobacter infections. Purpose: The objective of this work was to determine the antibiotic resistance rates of Acinetobacter spp. isolated from various clinical specimens (tracheal aspirates, blood and urine) between January 2015 and December 2015. Methods: The new BD Phoenix automated microbiology system is designed for automated rapid antimicrobial susceptibility testing and identification of clinically relevant bacteria. The microdilution method was used to the MIC values. Susceptibility results were evaluated using 2012 EUCAST criteria. Results: The recent results revealed that susceptibilities of the isolates to ampicillin-sulbactam, imipenem, meropenem, cefepime and ciprofloxacin were highest (71 %) while susceptibilities to trimetroprim/sulfamethoxale and gentamycin (25 %) were lowest. Colistin was found to be the most effective drug. All of 7 Acinetobacter spp. strains showed Multiple Antibiotic Resistance (MAR) to ten antibiotics. Conclusion: Antibiotic susceptibility testing results should be considered for selecting optimal antimicrobial therapy. High antibiotic resistance demands a good knowledge of resistance profile in order to determine empirical treatment.

Keywords: Acinetobacter spp., antibiotic susceptibility pattern, clinical isolates, various clinical samples

Muğla'da (Türkiye) Klinik Örneklerden Elde Edilen Acinetobacter spp. Suşlarının Antibiyotik Duyarlılık Yüzdelerinin Karşılaştırılması

Nur Ceyhan Güvensen1, Dilek Keskin2, Funda Sankur3
1Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
2Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi

Çalışmanın temeli: Acinetobacter spp. gram negatif bir basildir ve özellikle Acinetobacter enfeksiyonlarından kökenlendiği en önemli ortamlar hastanelerdir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ocak 2015 ile Aralık 2015 arasında çeşitli klinik örneklerden (trakeal aspiratlar, kan ve idrar) izole edilen Acinetobacter'in antibiyotik direnç oranlarını belirlemektir. Yöntemler: Yeni BD Phoenix otomatik mikrobiyoloji sistemi, otomatik hızlı antimikrobiyal duyarlılık testi olup klinik olarak ilgili bakterilerin tanımlanmasında kullanılmaktadır. MIC değerlerini belirlemek için mikrodilüsyon yöntemi kullanılmıştır. Duyarlılık sonuçları 2012 EUCAST kriterleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Sonuçta, izolatların ampisilin-sulbaktam, imipenem, meropenem, sefepim ve siprofloksaksine duyarlılıklarının en yüksek (% 71), trimetroprim / sülfametoksal ve gentamisine (% 25) duyarlılıklarının en düşük olduğu ortaya koyulmuştur. En etkili ilaç kolistin olarak bulunmuştur. Tüm 7 adet Acinetobacter spp. suşu, on antibiyotiğe Çoklu Antibiyotik Direnci (MAR) göstermiştir. Tartışma: En uygun antimikrobiyal tedavinin seçimi için antibiyotik duyarlılık testi sonuçları dikkate alınmalıdır. Ampirik tedaviyi belirlemek amacıyla, yüksek antibiyotik direncinde iyi bir dirençlilik profili bilgisi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter spp., antibiyotik duyarlık, klinik izolatlar, çeşitli klinik örnekler

Nur Ceyhan Güvensen, Dilek Keskin, Funda Sankur. Comparision of Antibiotic Susceptibility Percentage of Acinetobacter spp. Strains Obtained From Clinical Samples in Muğla, Turkey. IJABES. 2021; 3(1): 6-8

Corresponding Author: Nur Ceyhan Güvensen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale