E-ISSN 2667-6540


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Statistical Examination of Yield And Quality Components in Wheat (T.Aestivum L.) [IJABES]
IJABES. 2023; 5(1): 1-17 | DOI: 10.5505/ijabes.2023.80774

Statistical Examination of Yield And Quality Components in Wheat (T.Aestivum L.)

ZEKIYE BUDAK BASÇIFTÇI1, Murat OLGUN1, Nazife GOZDE Ayter Arpacıoğlu1, Arman Atalar1, Metin Turan2
1Eskisehir Osmangazi University
2Yeditepe University

The aim of this study was to determine certain characters, having significant effect in seed yield and protein content by statistical analyze methods, conditional formatting, correlation and path, multiple linear stepwise regression, factor, biplot, decision tree and phyton regression analyzes in bread wheat. This study was carried out under arid conditions in the experimental field of the Faculty of Agriculture of ESOGU during the cultivation period of 2019-2020 and 2020-2021. In the study, seed yield, heading day, plant height, seed number and weight/spike, spike length, SPAD, chlorophyll a and b, thousand seed weight, test weight, protein content, micro sedimentation were examined. The two-year averages of the results of the examined elements were taken into account and statistical analyzes were made on these results. As statistical analyzes; conditional formatting, correlation and path, multiple linear stepwise regression, factor, biplot, decision tree and phyton regression were used. It was determined that seed number/spike, seed weight/spike, micro sedimentation, SPAD, chlorophyll a and chlorophyll b were were found to be effective parameters on seed yield and protein content.

Keywords: Bread wheat, genotype, yeld and quality components, conditional formatting, correlation and path, multiple linear stepwise regression, factor, biplot, decision tree and phyton regression analyses

Buğdayda (T.Aestivum L.) Verim ve Kalite Bileşenlerinin İstatistiksel İncelenmesi

ZEKIYE BUDAK BASÇIFTÇI1, Murat OLGUN1, Nazife GOZDE Ayter Arpacıoğlu1, Arman Atalar1, Metin Turan2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2Yeditepe Universitesi

Bu çalışmanın amacı, ekmeklik buğdayda tane verimi ve protein içeriği üzerinde önemli etkiye sahip olan bazı karakterlerin istatistiksel analiz yöntemleri, koşullu biçimlendirme, korelasyon ve yol, çoklu doğrusal kademeli regresyon, faktör, biplot, karar ağacı ve fiton regresyon analizleri ile belirlenmesidir.. Bu çalışma 2019-2020 ve 2020-2021 yetiştirme döneminde ESOGÜ Ziraat Fakültesi deneme alanında kurak koşullarda yürütülmüştür. Çalışmada tohum verimi, başak günü, bitki boyu, tohum sayısı ve ağırlığı/başağı, başak uzunluğu, SPAD, klorofil a ve b, bin tane ağırlığı, test ağırlığı, protein içeriği, mikrosedimantasyon incelenmiştir. İncelenen unsurların sonuçlarının iki yıllık ortalamaları dikkate alınmış ve bu sonuçlar üzerinden istatistiksel analizler yapılmıştır. İstatistiksel analizler olarak; koşullu biçimlendirme, korelasyon ve yol, çoklu doğrusal aşamalı regresyon, faktör, biplot, karar ağacı ve fiton regresyon kullanılmıştır. Tohum sayısı/başak, tohum ağırlığı/başak, mikrosedimantasyon, SPAD, klorofil a ve klorofil b'nin tohum verimi ve protein içeriği üzerinde etkili parametreler olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, genotip, verim ve kalite bileşenleri, koşullu biçimlendirme, korelasyon ve path analizi, çoklu lineer kademeli regresyon, faktör, biplot, karar ağacı ve python regresyon analizi

ZEKIYE BUDAK BASÇIFTÇI, Murat OLGUN, Nazife GOZDE Ayter Arpacıoğlu, Arman Atalar, Metin Turan. Statistical Examination of Yield And Quality Components in Wheat (T.Aestivum L.). IJABES. 2023; 5(1): 1-17

Corresponding Author: Nazife GOZDE Ayter Arpacıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale