E-ISSN 2667-6540


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Flora of Vascular Plants of Peat Quarry and Surroundings in Altıntaş (Kütahya) [IJABES]
IJABES. 2019; 1(1): 6-21

Flora of Vascular Plants of Peat Quarry and Surroundings in Altıntaş (Kütahya)

Onur Koyuncu, Okan Sezer
Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Meşelik, Eskisehir

According to the research area is located within the grid system used in Turkey's flora B2 square. In the studies carried out in 2018, 283 species and subspecies taxa were identified in the research area and its vicinity. 11 of these species are endemic and endemism rate is 3.9%. The distribution of species to floristic regions is as follows; 11% is European Siberia, 7% is Mediterranean and 11% is Iran-Turan. The remaining group of 71% is group of plants that can be found in more than one phytogeographic region or whose phytogeographic region is not certain. When the region of the study area is evaluated from this point of view, the rate of endemism is lower than the other parts of our country. Floristic data obtained as a result of the studies confirmed this situation. All of the endemic plants identified in the region are classified according to the IUCN categories and all of these plants are in the LR (Ic) category. In other words, the population levels of endemic plant taxa, which are determined to be distributed in the study area, are currently not under threat.

Keywords: Flora of Vascular Plants, Environmental Impact Assessment, Fitoekoloji, Altıntaş Kütahya, Turkey

Altıntaş (Kütahya) Turba (Torf) Ocağı Ve Çevresinin Damarlı Bitkiler Florası

Onur Koyuncu, Okan Sezer
Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Meşelik, Eskisehir

Türkiye florasında kullanılan kareleme sistemine göre araştırma alanı B2 karesi içinde yer almaktadır. 2018 yılında yapılan çalışmalarda araştırma sahası ve yakın çevresinde 283 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Bu türlerin 11’i endemik olup endemizm oranı %3,9 dur. Türlerin floristik bölgelere dağılımı şöyledir; % 11 Avrupa Sibirya, % 7 Akdeniz, % 11 İran-Turan elementidir. Geriye kalan % 71’lik bitki grubu ise birden fazla fitocoğrafik bölgede bulunabilen veya fitocoğrafik bölgesi belirli olmayan bitki gruplarıdır. Çalışma alanının bulunduğu bölge bu açıdan değerlendirildiğinde endemizm oranı ülkemiz diğer kısımlarına göre düşük oldukça düşük olan bir alanda yer almaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen floristik verilerde bu durumu doğrular niteliktedir. Bölgede yayılış gösterdiği belirlenen Endemik bitkilerin tamamı IUCN kategorilerine göre sınıflandırılmış olup bu bitkilerin tamamı LR (Ic) kategorisinde yer almaktadır. Diğer bir deyişle çalışma alanında yayılış gösterdiği belirlenmiş olan endemik bitki taksonlarının ülkemizdeki populasyon düzeyleri şimdilik tehlike altında değildir.

Anahtar Kelimeler: Damarlı Bitki Florası, Çevresel Etki Değerlendirme, Fitoekoloji, Altıntaş, Kütahya, Türkiye

Onur Koyuncu, Okan Sezer. Flora of Vascular Plants of Peat Quarry and Surroundings in Altıntaş (Kütahya). IJABES. 2019; 1(1): 6-21

Corresponding Author: Onur Koyuncu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale