E-ISSN 2667-6540


This work Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Characterization of Seed Lipid Composition in Some Crops Grown in Eskişehir Province in Türkiye [IJABES]
IJABES. 2023; 5(2): 42-52 | DOI: 10.5505/ijabes.2023.00710

Characterization of Seed Lipid Composition in Some Crops Grown in Eskişehir Province in Türkiye

Murat Olgun1, Arzu Köse2, Savaş Belen2, Yaşar karaduman1, Zekiye Budak Basçıftçı1, Nazife Gözde Ayter Arpacıoğlu1, Metin Turan3
1Eskisehir Osmangazi University
2Republıc Of Türki̇ye Mınıstry Of Agrıculture And Forestry Transıtıonal Zone Agrıcultural Research Instıtute
3Yeditepe University

In this study, wheat, barley and oat lipids were examined comparatively with safflower oil and their quality values were revealed. Bread Wheat Genotypes; Bezostaja, Yunus, Altay, Müfitbey and Nacibey; Barley Genotypes; 4193, İnce, 5252, Özdemir and Ünver; Oat Genotypes; Checota, Seydişehir, Yeniçeri, Kırıklar and Kahraman; Safflower Genotypes; Yenice, Dinçer, Balcı, Linas and Olas were used. Seed lipid composition in bread wheat, barley, oat and safflower genotypes were determined. In bread wheat; the numbers of genotypes with the highest values in terms of components were similar. In barley; İnce and Ünver genotypes had the highest values in more components than other barley genotypes. In oats; Checota and Kırıklar genotypes, as the genotypes with the highest values, have a clear difference compared to other oat genotypes. In safflower; Except for Yenice and Linas; Dinçer, Balcı and Olas genotypes had the highest values in more components. In bread wheat, barley, oats and safflower; for all genotypes, asparagine, glycine, APX, vitamin B2, vitamin B6 were determined to be more effective than other components in the production of quality seed lipid. Barley and oat genotypes showed superior performance compared to wheat and safflower genotypes. This shows that barley and oats are of high quality and rich in chemical content. Özdemir and Ünver genotypes were determined as superior performing and stable genotypes.

Keywords: Bread wheat, barley, oat, safflower genotype, minerals, amino acids, lipids, enzymes, vitamins, hierarchical cluster, biplot

Türkiye'de Eskişehir İlinde Yetiştirilen Bazı Ürünlerde Tohum Lipid Kompozisyonunun Karakterizasyonu

Murat Olgun1, Arzu Köse2, Savaş Belen2, Yaşar karaduman1, Zekiye Budak Basçıftçı1, Nazife Gözde Ayter Arpacıoğlu1, Metin Turan3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
2Tarım Ve Orman Bakanlığı Geçi̇t Kuşağı Tarımsal Araştırma Ensti̇tüsü
3Yeditepe Üniversitesi

Bu çalışmada buğday, arpa ve yulaf lipitleri aspir yağı ile karşılaştırmalı olarak incelenerek kalite değerleri ortaya çıkarılmıştır. Ekmeklik Buğday Genotipleri; Bezostaja, Yunus, Altay, Müfitbey ve Nacibey; Arpa Genotipleri; 4193, İnce, 5252, Özdemir ve Ünver; Yulaf Genotipleri; Checota, Seydişehir, Yeniçeri, Kırıklar ve Kahraman; Aspir Genotipleri; Yenice, Dinçer, Balcı, Linas ve Olas kullanıldı. Ekmeklik buğday, arpa, yulaf ve aspir genotiplerinde tohum lipid kompozisyonu belirlendi. Ekmeklik buğdaylarda; Bileşenler açısından en yüksek değere sahip genotip sayıları benzerdi. Arpada; İnce ve Ünver genotipleri diğer arpa genotiplerine göre daha fazla bileşen bakımından en yüksek değerlere sahip olmuştur. Yulafta; Checota ve Kırıklar genotipleri en yüksek değere sahip genotipler olup diğer yulaf genotiplerine göre belirgin bir farklılık göstermektedir. Aspirde; Yenice ve Linas dışında; Dinçer, Balcı ve Olas genotipleri daha fazla bileşen açısından en yüksek değerlere sahip olmuştur. Ekmeklik buğday, arpa, yulaf ve aspirde; Tüm genotipler için asparajin, glisin, APX, B2 vitamini, B6 vitamininin kaliteli tohum lipidi üretiminde diğer bileşenlere göre daha etkili olduğu belirlendi. Arpa ve yulaf genotipleri buğday ve aspir genotiplerine göre üstün performans göstermiştir. Bu da arpa ve yulafın kaliteli ve kimyasal içerik açısından zengin olduğunu göstermektedir. Özdemir ve Ünver genotiplerinin üstün performanslı ve dayanıklı genotipler olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, arpa, yulaf, aspir genotipi, mineraller, amino asitler, lipitler, enzimler, vitaminler, hiyerarşik küme, biplot

Murat Olgun, Arzu Köse, Savaş Belen, Yaşar karaduman, Zekiye Budak Basçıftçı, Nazife Gözde Ayter Arpacıoğlu, Metin Turan. Characterization of Seed Lipid Composition in Some Crops Grown in Eskişehir Province in Türkiye. IJABES. 2023; 5(2): 42-52

Corresponding Author: Nazife Gözde Ayter Arpacıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale