E-ISSN 2667-6540
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE (IJABES) - IJABES: 3 (1)
Volume: 3  Issue: 1 - 2021
ORIGINAL RESEARCH
1.The influence of biomass and species extracts of Ganoderma P. Karst on the seeds germination and the growth of Lepidium sativum L.
Danylo Boromenskyi, Nina Bisko, Galeb Al-maali
doi: 10.5505/ijabes.2021.87487  Pages 1 - 5
To determine the allelopathic effects of mycelial biomass of investigated strains was used a modified sandwich method: between two layers of agar medium was added 0.1 g of dry crushed biomass, followed by the introduction of seeds on the top layer. To determine the effect of methanol and ethyl acetate extracts, extract - soaked filter paper discs in sterile Petri dishes were used, to which 2 ml of sterile water was added after evaporation of the solvents, then seeds were added. Aqueous were adjusted to 2 ml with sterile water and impregnated the filter paper discs, after which the seeds were added. Biomass of all investigated strains shows allelopathic influence: the strongest - mycelium G. tsugae Murrill 2024 - inhibits plants growth by 80.9%, the weakest - G. carnosum Pat. 2502 - inhibits plants growth by 30.7% compared to control. Addition of 20 μl of G. sinense J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang 2516 aqueous extract stimulates shoot growth compared to the control by 19.3%. Ethyl acetate extracts of G. tsugae 2024 showed the highest allelopathic influence, which increased with increasing concentration of the extract - at a concentration of 100 μl, plant growth was inhibited by 100%.

2.Comparision of Antibiotic Susceptibility Percentage of Acinetobacter spp. Strains Obtained From Clinical Samples in Muğla, Turkey
Nur Ceyhan Güvensen, Dilek Keskin, Funda Sankur
doi: 10.5505/ijabes.2021.99608  Pages 6 - 8
Çalışmanın temeli: Acinetobacter spp. gram negatif bir basildir ve özellikle Acinetobacter enfeksiyonlarından kökenlendiği en önemli ortamlar hastanelerdir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ocak 2015 ile Aralık 2015 arasında çeşitli klinik örneklerden (trakeal aspiratlar, kan ve idrar) izole edilen Acinetobacter'in antibiyotik direnç oranlarını belirlemektir. Yöntemler: Yeni BD Phoenix otomatik mikrobiyoloji sistemi, otomatik hızlı antimikrobiyal duyarlılık testi olup klinik olarak ilgili bakterilerin tanımlanmasında kullanılmaktadır. MIC değerlerini belirlemek için mikrodilüsyon yöntemi kullanılmıştır. Duyarlılık sonuçları 2012 EUCAST kriterleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Sonuçta, izolatların ampisilin-sulbaktam, imipenem, meropenem, sefepim ve siprofloksaksine duyarlılıklarının en yüksek (% 71), trimetroprim / sülfametoksal ve gentamisine (% 25) duyarlılıklarının en düşük olduğu ortaya koyulmuştur. En etkili ilaç kolistin olarak bulunmuştur. Tüm 7 adet Acinetobacter spp. suşu, on antibiyotiğe Çoklu Antibiyotik Direnci (MAR) göstermiştir. Tartışma: En uygun antimikrobiyal tedavinin seçimi için antibiyotik duyarlılık testi sonuçları dikkate alınmalıdır. Ampirik tedaviyi belirlemek amacıyla, yüksek antibiyotik direncinde iyi bir dirençlilik profili bilgisi gerekir.
Background: Acinetobacter spp. is a gram negative bacilli and very important hospital environment especially treating of Acinetobacter infections. Purpose: The objective of this work was to determine the antibiotic resistance rates of Acinetobacter spp. isolated from various clinical specimens (tracheal aspirates, blood and urine) between January 2015 and December 2015. Methods: The new BD Phoenix automated microbiology system is designed for automated rapid antimicrobial susceptibility testing and identification of clinically relevant bacteria. The microdilution method was used to the MIC values. Susceptibility results were evaluated using 2012 EUCAST criteria. Results: The recent results revealed that susceptibilities of the isolates to ampicillin-sulbactam, imipenem, meropenem, cefepime and ciprofloxacin were highest (71 %) while susceptibilities to trimetroprim/sulfamethoxale and gentamycin (25 %) were lowest. Colistin was found to be the most effective drug. All of 7 Acinetobacter spp. strains showed Multiple Antibiotic Resistance (MAR) to ten antibiotics. Conclusion: Antibiotic susceptibility testing results should be considered for selecting optimal antimicrobial therapy. High antibiotic resistance demands a good knowledge of resistance profile in order to determine empirical treatment.

LookUs & Online Makale